19 Eylül 2017 Salı

Kulüpler Yönergesi

7356 defa okundu

 

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KULÜP/TOPLULUKLARI KURULMA VE ÇALIŞMA İLKE VE YÖNTEMLERİ YÖNERGESİ

 

Amaç

Madde 1

Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin, Atatürk İlkeleri ve inkılâpları doğrultusunda ders dışı sosyal, sportif faaliyetlerle toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, onları araştırıcı ve üretken niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak için oluşturulacak kulüplerden ve topluluklardan, öğrencilerin eşit ve düzenli bir şekilde yararlanabilmeleri için oluşturulacak öğrenci kulüp/topluluklarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2

            Bu yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin oluşturacağı bütün kulüpleri/toplulukları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3

Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi ve 47. maddesine dayanarak Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 16. ve 17. maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4

Bu Yönergede tanımlanan,

Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

Öğrenci: Kaydını dondurmamış Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisini,

Üye: Üyelik sağlamış ve kaydını yaptırmış üniversite öğrencisi,

Kurucu Üye: Kulüp ve Topluluk Kurmak üzere başvuruda bulunan en az 10 öğrenciyi,

Onursal Üye: Kulüp ve Topluluğa üye olabilir. Ancak oy kullanma hakkı yoktur. Etkinliklere katılabilir. Akademik ve idari çalışanlar ile mezunlardan oluşur,

Kulüp/Topluluk: Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazandırmak, sosyal, sportif ve kültürel durumlarını iyileştirmek, yetenek ve kişiliklerini sağlıklı bir şekilde geliştirmek, ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışmak, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak ve münasebetler kurmalarını sağlayan bir birimi,

Kulüpler Üst Kurulu: Kulüp ve toplulukların faaliyetlerini çalışmalarını denetleyen, onaylayan kulüp/toplulukların açılmasına ve kapatılmasına karar veren organı,

Daire Başkanlığı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

Akademik Danışman: Kulüp çalışma esaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının önerisi ile Rektör tarafından onaylanıp görevlendirilen kadrolu öğretim elemanını,

Etkinlik: Kulüp/Topluluk tarafından düzenlenen eğitim, ders, uygulama, çalışma, antreman, toplantı, konferans, gezi vb. etkinliği,

Yıl: Akademik takvimde belirlenen eğitim öğretim yılı,

Akademik Takvim: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Takvimini İfade eder.

 

Kulüp/Toplulukların Kurulması

Madde 5

Kulüp/topluluk üyeliği yalnız Üniversite öğrencilerine açıktır. Bir öğrenci birden fazla kulübe/topluluğa üye olabilir.

Üyelik her akademik yılın başında yapılacak kayıtlarla gerçekleşir. Üyeliğin koşulları kulüp/topluluk üyelik defterine kaydolmak; Daire Başkanlığı kararıyla onaylanan yıllık aidat belirlenir. Bu üyelik aidatını ödeyen ve özel şartları sağlayan öğrenciler kulüp ve topluluğa üye olabilir.  Kulüp/topluluk üyelik kaydı için gerekli özel şartlar (sağlık raporu, sakatlık ve özürlülük olmadığına ilişkin belgeler gibi vs.) Daire Başkanlığı onayı ile kesinleşir ve bu özel şartlara göre kulüp/topluluğa üye olmasına karar verilir. 

Genel kurul tarihinde üye olan herkes oy kullanabilir. Yönetici veya yönetim organlarında görev almak isteyen öğrenciler en az 2 yarıyıl (yıl; Eğitim- öğretim yılı başlangıcı ve sonu olarak dikkate alınır) boyunca üyelik şartlarını yerine getirmiş kulüp/topluluk çalışmalarında etkin görev almış öğrencilerden seçilir. (Yeni kurulan kulüp/topluluklar hariç.)

Üye sayısı 2 yarıyıl üst üste 20’nin altında olan kulüp/toplulukların faaliyetlerine son verilir.

Tanımlanan üyelik koşulları dışında kalan kişiler bunlar; üniversitenin akademik ve idari personeli ile mezunları onursal üye, danışman veya çalıştırıcı olarak kulüp/topluluk faaliyetlerine katılabilirler. Bu kişiler kulüp/topluluk Genel Kurulunun salt çoğunluğu ve Daire Başkanlığı onayı ile görev alabilirler ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üniversite akademik ve idari personeli ile mezunlar dışında kalan kişiler kulüp/topluluğa üye olamazlar. Üniversite dışından gelen çalıştırıcı ve rehber olan kişiler sadece çalışmalara katılabilirler.

Kulüp/Topluluk, akademik danışman olma isteğini bildiren öğretim elemanın dilekçesi ile kurucu üye olma isteğini bildiren en az on öğrencinin listesi ve hazırladıkları kulüp/topluluk ilke ve kurallarıyla Daire Başkanlığına yapılan başvuru sonucu, Kulüpler Üst Kurulunun olumlu görüşüyle ve Rektör onayı ile kurulur.

 

Kulüpler/Topluluklar İlke ve Kuralları

Madde 6

Üniversite de ders dışı öğrenci çalışmalarını, aşağıdaki kurallar içinde yürütürler. Rektörlük bu çalışmalarla ilgili yetki ve görevlerini doğrudan yada Daire Başkanlığı ve Kulüpler Şube Müdürlüğü kanalıyla kullanır ve yerine getirir.

Öğrenci kulüp/topluluklarında Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek ve eğitim yaşamını aksatacak etkinliklerde bulunamazlar.

Öğrenci Kulüp/Toplulukları, Yönergede belirtilen amaçlara aykırı ve etkinlik alanları dışında tanıtım ve /veya gelir sağlama amacına yönelik davranışlarda bulunamazlar.

Öğrencikulüp/topluluk çalışma ve toplantılarında yıkıcı ve bölücü konuşma ve davranışlar içinde olamazlar.

Kulüpler/topluluklar kendi faaliyet alanları dışına çıkmamaya ve özellikle diğer kulüplerin alanlarına girmemeye özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda karar mercii Kulüpler Üst Kuruludur.

Kulüpler/topluluklar arasında işbirliği teşvik edilmekle birlikte, her hangi bir hiyerarşik ve organik bağ bulunamaz.

Kulüp/topluluğun amaç ve kapsamı dışında hareket edenler, kişisel kışkırtma ve bölücülük konularında eylem ve oluşum içinde olanlar Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye Cumhuriyetinin ve Demokrasinin oluşumunda ters düşecek faaliyet ve etkinlikte bulunan öğrenciler Üniversite Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, işlem yapılmak üzere ilgili birimlere sevk edileceklerdir.

Kulüp ve topluluklar eğitim öğretim yılı içerisinde yapacakları faaliyetler için başka üniversite, kamu, sivil toplum örgütü vb. resmi kurumlarla yazışmaya ihtiyaç duyulması halinde bu yazışmalar Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Şube Müdürlüğünce yapılır.

Öğrenci Kulüp ve toplulukları ile ilgili tüm duyuru, afiş, tanıtım ve iletişim çalışmaları Daire Başkanlığının onayı ile yapılır.

Öğrenci Kulüpleri/topluluklar gerçekleştirmiş veya katılmış oldukları tüm faaliyetlerinin sonunda, faaliyetin bitimini izleyen 7 (yedi) iş günü içerisinde faaliyetleri ile ilgili raporlarını Akademik Danışmanına onaylatıp Daire Başkanlığına sunarlar.

Her üyenin kulüp/topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Ayrılma dilekçesinin yönetim kuruluna ulaşmasıyla üyelik hakları düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse kulüp/topluluğa alınma koşullarını yerine getirmek zorundadır.

Yönetim Kurulu; kulüp/topluluğunun amaç ve ilkelerine ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyeler gerekçe göstererek üyelikten çıkarılabilir. Karar yönetim kurulunun önerisi ve kulüp/topluluk salt çoğunluğunun kararı ile alınır.

Akademik Danışman kulüp/topluluk üyelik işlemlerinde ve üyelikten çıkarma işlemlerinde gözetim yetkisi ile teklifte bulunabilir. Kulüp/topluluk üyesinin üyelikten çıkarılmasının gerekli olduğunu belirten yazı ile Daire Başkanlığına başvurur. Akademik danışman önerisi üzerine değerlendirilerek öğrencinin kulüpten çıkarılmasına veya kalmasına karar verilir.

 

Daire Başkanlığı

Madde 7

Kulüp/Topluluk ödentilerinin tahsili ve bütçelerinin kullanılmasını, harcamasını sağlar.

Kulüplerin/Toplulukların tekliflerini inceler ve pekiştirilmiş ederek Kulüpler Üst Kuruluna sunar.

Kulüp/Topluluk etkinlik programı ve Kulüp/Topluluk etkinlik raporunu hazırlar, Kulüpler Üst Kuruluna, Rektörlüğe, kamuoyuna duyurur.

Kulüpler Üst Kururlu sekretarya hizmetlerini yürütür.

Kulüp/Topluluk açılma, kapatılma işlemlerini, toplulukların kurumlar arası yazışmaların, alımların, taşınır kayıt, envanter işlemlerini birimleri aracılığıyla yürütür.

 

Kulüpler Üst Kurulu

Madde 8

Kulüpler Üst Kurulu; Rektörlük Makamının önereceği bir Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Daire Başkanı, 1 Kulüp/topluluk Akademik Danışmanı ve 1 Kulüp/topluluk başkanı, Rektörlük Olur’uyla oluşturulur. Sene başı ve sene sonu olmak üzere yılda iki kez toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Akademik danışman temsilcisi ve başkan temsilcisi seçimi rektör yardımcısının çağrısı üzerine yapılır. Akademik danışman temsilcisi seçilen kulüp/topluluğun, kulüp/topluluk başkanı, başkan temsilcisi adayı olamaz.

Daire başkanın görevlendirdiği daire başkanlığı personeli oy hakkı olmaksızın kurulda raportörlük yapar.

Kulüpler/Topluluklar Üst Kurulunun Görevleri şunlardır:

a)      Kulüplerin/Toplulukların açılması, birleştirilmesi ve kapanması ile ilgili Rektörlüğe görüş bildirmek.

b)      Kulüp/Topluluk Tüzüklerini incelemek ve karar bağlamak.

c)      Kulüp/topluluk faaliyetlerine göre hazırlanan liste teklifini görüşür, değerlendirir uygun gördüğü değişiklikleri onaylar.

d)     Kulüp/Topluluk etkinlikleri kapsamında amaçlarına ters düşen ya da öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında kulüp/topluluk Akademik Danışmanın, Daire Başkanlığının önerisi Kulüpler Üst Kurulunun teklifi üzerine, Rektörlük Makamının onayı ile öğrenci disiplin yönetmeliği uyarınca işlem yapılması.

e)      Kulüp/toplulukların ekteki performans değerlendirme kriterlerine göre Daire Başkanlığı değerlendirme yaparak başarı sıralaması oluşturarak sunması ve görüşülmesi ve değerlendirilmesi.

f)       Kulüpler Üst Kurulu Daire Başkanın yada 2 üyenin teklifle rektör yardımcısın çağrısı üzerine toplanır.

 

Kulüp/Topluluk Yönetim Organları ve İşleyişi

Madde 9

Kulüp/topluluk yönergesi, kulübün/topluluğun isim, adres, amaç ve faaliyet kapsamı, üyelik koşullarını, kulüp/topluluk organlarını, seçim ve oylama kurallarını açık şekilde belirtmek zorundadır.

Kulüp/topluluk yönergesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Kulüp/Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlke ve Yöntemleri Çerçeve Yönergesine aykırı hükümler içermez.

Kulüp/topluluk yönergesinin kabulü ve/veya değiştirilmesi için Akademik Danışmanın imzası, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Müşavirinin uygun görüşü, Daire Başkanlığının onayı alınarak Kulüpler Üst Kuruluna sunulur. 

 

Genel Kurul

Madde 10

Genel kurul, Kulüp/Topluluk üyelerinden oluşur, akademik danışmanın divan başkanlığında toplanır. Genel Kurul divan başkanlığına 2 üye genel kurul tarafından seçilir. Genel Kurul divan başkanlığı 3 üyeden oluşur.

Olağan Genel Kurul, akademik takvimde derslerin başlama tarihini izleyen ay sonuna kadar, akademik danışmanın belirlediği ve en az 1 hafta önce üyelere duyurulan tarihte toplanır.

Genel Kurul kararı Daire Başkanlığına yazıyla bildirilir. Genel Kurul çağrıları, Daire Başkanlığınca da (pano, internet vb.) duyurulur. Genel Kurul çağrısı yapılan tarihe kadar kayıtlı olan üyeler Genel Kurulda oy kullanabilir. Fahri üyeler divan kurulunda görev alabilir, genel kurulu izleyebilir.

Genel Kurul, toplantısı yapılabilmesi için 1. Toplantıda salt çoğunluk aranır. (Oranı belirlenmemiş örnek üyelerin yarısının bir fazlası) Yeterlik çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 hafta sonra aynı gün, aynı saatte yapılan 2. toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Olağanüstü genel kurul çağrısı, akademik danışmanın isteği yada yönetim kurulunun teklifi üzerine akademik danışmanın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerin yüzde yirmisinin yazılı başvurusu, yönetim kurulu kararı yada akademik danışmanın isteğiyle, akademik danışmanın çağrısı üzerine olağanüstü genel kurul toplanır. Olağanüstü Genel Kurulda yönetim kurulu seçimlerinin verilmesi kararı, ancak üyelerin yüzde kırkının teklifi yada olağanüstü genel kurulda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin teklifi ile oylamaya sunulur, olağanüstü genel kurul salt çoğunluğu ile kararlaştırılır.

Olağan genel kurulunu yapmayan/yapamayan kulüp/topluluğun durumu Daire Başkanının teklifi üzerine Kulüpler Üst Kurulunda görüşülür ek süre verilmesi yada kapatma kararı verilir.

Genel Kurula, Kulüpler Üst Kurulunun görevlendirdiği üst kurul üyesi yada daire başkanlığı personeli gözlemci olarak katılır.

Olağan Genel Kurulda, önceki dönem Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu değerlendirilir. Dönem yönetim kurulu ve yönetim kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

 

Yönetim Kurulu

Madde 11

Genel Kurulda gizli oyla seçilen en fazla oyu alan ilk 5 üye, asil üyedir.  Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

İlk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve yazman üyeyi seçer. Başkan, Kulüp/topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur.

Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Daire Başkanlığına iletir.

Bir kulübün/topluluğun Yönetim Kurulunda görev alan öğrenciler, bir başka kulübün/topluluğun Yönetim Kurulunda görev alamazlar.

Genel kurulun yönetme yetkisini temsil eden Yönetim Kurulunun görevi 1(Bir) yıldır.

Toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Başkanın sorumluluğunda kulüp/topluluk amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar. Genel Kurulca onaylanan etkinlik programını ve Genel Kurul kararlarını uygular.

Başkanın sorumluluğunda yasalarda kulüp/topluluk yönergede belirtilen görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

Kulüp/topluluğun yapacağı etkinlikler için, Kulüp/topluluk Akademik Danışmanın onayı ve Başkanın yazılı başvurusu, Daire Başkanlığının uygun görüşü ve Kulüpler Üst Kurulunun kararı ile onaylanan etkinlikler ile ilgili yazışmalar ve girişimler Kulüpler Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.

Genel kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptar. Üniversite içerisinde ve dışarısında Üniversitenin olanakları ile yapılacak olan seminer, konferans, sempozyum ve tiyatro gibi kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin içeriği ile ilgili dokümanlar Akademik Danışmanların bilgi ve sorumluluğu dahilinde Daire Başkanlığına vereceklerdir.

Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

Kulüpler/topluluklar kullanacakları yerler için Rektörlükten izin alırlar.  Bu yerlerin kulüp/topluluk amaçlarına uygun olarak kullanımında ve denetlenmesinden sorumludurlar. Bununla ilgili düzenleme ve disiplin önlemlerine kendi tüzükleri içinde yer verirler.

Yönetim kurulu kulüp/topluluk üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevlerinden alınabilirler.

Önceki yılın etkinlik raporu ile bir sonraki yılın etkinlik program bütçe taslağını hazırlayıp genel kurulun eğitim-öğretim yılı başında toplantısında görüşülmesini sağlamak ve alınan kararları Daire Başkanlığının uygun görüşüyle Kulüpler Üst Kuruluna sunar.

Kulübe/topluluğa sağlanan demirbaş eşya ve malzemelerin kayıtlarını tutmak, amaca uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve korumaktır.

Yönetim kurulu danışman, çalıştırıcı veya onursal üye konumundaki kişileri toplantılarına davet edebilir. Ancak bu kişilerin hiçbir şekilde oy kullanma hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu üyeliğine ancak önlisans, lisans ve programlarında (hazırlık sınıfında okuyan lisansta kayıt dondurmuş, yarıyılını doldurmuş ve Önlisans altıncı yarıyılı doldurmuş olan öğrenciler hariç) normal eğitim dönemi içindeki eğitim gören öğrenciler Kulüp/topluluk üyesi olup, başka bir Kulüp/topluluğun Yönetim Kurulunda yer almayan adaylardan seçilir. 

Onursal üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu tarafından teklif edilir.

Birden fazla yönetim kuruluna seçilen üye diğer görevlerinden istifa eder. Seçimini yazılı olarak bildirmezse son seçildiği yönetim kurulu dışındaki yönetim kurulu üyelikleri düşer. Daire Başkanlılığı, kulüp/topluluğa yönetim kurulu üyeliği düşen üyeyi yazılı olarak bildirir.

Yönetim kurulunca kabul edilen yazılı olarak bildirilmiş gerekçesi olmadan art arda dört toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetin kurulu üyeliği düşer. Yedek üye kurula girer. Seçilen yedek üye kalmadığında akademik danışmanın çağrısı üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplanır yönetim kurulu seçimi yenilenir.

 

Denetleme Kurulu

Madde 12

Genel kurulda gizli oyla seçilen en fazla oyu alan üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Üyeler bir başkan, bir raportör ve bir üye olmak üzere üç kişiden oluşur. Denetleme kurulu üyelerinin listesi Kulüp Üst kuruluna bildirilir.

Bir kulübün/topluluğun Denetleme Kurulunda yer alan öğrenci bir başka kulüpte/toplulukta veya kurulda görev alamaz.

Kararlar Denetleme Kurulu’nun salt çoğunluğu ile alınır. Denetleme Kurulu kulüp/topluluk üyelerinden seçilir.

Denetleme Kurulu kulübün/topluluğun evrakını, demirbaş eşyasının durumunu inceler.

Satın alınan demirbaş eşyanın Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ayniyat Saymanlığına danışman aracılığı ile kaydettirilmesinden sorumludur. Gereğinde Yönetim Kuruluna, Genel Kurula, Kulüp Üst Kuruluna ve Daire Başkanlığına bilgi verir.

Kulüplerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları inceler ve rapor halinde Genel Kurula, Kulüp Üst Kuruluna verir.

 

Akademik Danışman

Madde 13

Akademik Danışman, Mazeretli ve mazeretsiz olarak danışmanlıktan ayrılmak istemesi durumunda, Daire Başkanlığının görüşü alınarak ve Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Yardımcısının teklifi ve Rektörlük Olur’u ile yeniden akademik danışman atanır.

Madde 1’deki amacın gerçekleşmesinde sağlayacak biçimde kurulacak kulüpler/topluluklarla ilgili yönerge ve çalışma programlarının hazırlanmasında yardımcı olurlar.

Kulüp/topluluk çalışmalarını yönerge ilkelerine bağlı kalarak denetler,  yürütülmesine yardımcı olur ve faaliyetlerinden sorumlu olurlar.

Kulüp/topluluğun gereksinimlerine göre bütçe hazırlığına yardımcı olur ve üniversitenin para, araç, gereç ve yer olanaklarından yararlanmak için gerekli yönetimsel girişimlerde bulunurlar.

Yönetim kurulunun çalışmalarını ve karar defteri tutulmasını denetler.

Rektörlük tarafından düzenlenecek Akademik Danışman toplantılarına katılarak kulüpler/topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunurlar.

 

Danışman, Uzman, Eğitmen ve Teknik Elemanlar

Madde 14

Öğrenci kulübü/topluluğu kendi çalışmalarına göre gerektiğinde danışman, uzman, eğitmen ve teknik elemanlardan yararlanabilirler. Bunlar üniversite içinden olabileceği gibi üniversite dışından da olabilir. Görevlendirilecek elemanlar Dairesi Başkanlığının teklifi ile Rektörlükten izin alınır.

Danışman, Uzman, Eğitmen ve Teknik elemanların seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

Bütçe

Madde 15

Kulüp/Topluluk üye aidatları, tüm gelirler Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen muhasebe yetkilisi tarafından takip edilir. Üye aidatları Üniversite hesabı olan bankaya yatırabilirler veya muhasebe yetkilisi tarafından da toplanabilir.

Sponsorluk sözleşmeleri, yürürlükteki yasalar çerçevesinde değerlendirilerek kulüp/topluluk adına Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Gelirler

Madde 16

Öğrenci Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesi ve Rektörlük Bütçesinden ayrılacak ödenekler dışında aşağıda sayılan gelirlerin tamamı Dairesi Başkanlığı tarafından açılacak olan Üniversite hesabında toplanır.

a)      Üye aidatları

b)      Bağış ve yardımlar

c)      Kulüp ve toplulukların kendi alanındaki her türlü gösteri, yarışma, sergi, kurslar vb. faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

Üye aidatları miktarı ve alınıp/alınmayacağı, Akademik Danışmanların bilgi ve sorumluluğu dahilin de Daire Başkanlığının onayı ile toplanır.

Kulüp/topluluk Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında yıl içinde öngördüğü faaliyetlerin nitelik ve dökümünü bütçe teklifi ve faaliyet programı şeklinde ilgili yılın Ekim ayında Dairesi Başkanlığına bildirir. Daire Başkanlığının görüşü ve Kulüpler Üst Kurulunun kararı ile teklif edilen bütçenin uygulamasına geçilir. 

Gelirler, Daire Başkanlığı tarafından açtırılan Üniversite hesabında yada görevlendirilen muhasebe yetkilisi mutemedince toplanır.

Sponsorluk sözleşmeleri, mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek kulüp/topluluk adına Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Giderler

 Madde 17

Kulüp/topluluklar herhangi bir şekilde harcama yapamazlar. Önceden kabul edilen ve onaylanan faaliyet programına uygun yapacakları giderlerle ilgili ihtiyaç taleplerini, faaliyet tarihinden 1(bir) ay öncesi Kulüpler Şube Müdürlüğüne bildireceklerdir. Kamu mevzuatı çerçevesinde, harcamalar Daire Başkanlığınca yapılır.

Kayıtlar Kulüp Denetleme Kurulu, Akademik Danışman, Dairesi Başkanlığı ve Kulüpler Şube Müdürlüğü tarafından denetlenir.

 

Genel Kurul Belgeleri

Madde 18

            Genel kurula ilişkin, katılanlar, seçimler, oylamalar ve kararlara ilişkin tüm belgeleri içirir. Kulüp/Topluluk arşivinde saklanır. Sonuçlar ve kararlar Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

 

Üye Kayıt Defteri

Madde 19

Bu defterde üyelerin adı ve soyadı, öğrenci numarası, fotoğraf, üyelik kayıt tarihi, imzası ve aidat makbuz numarası yer alacaktır. Bu defter bir akademik yıl için düzenlenip yılsonunda kapatılarak izleyen akademik yılın ilk yarıyılı başında yeni bir deftere geçirilecektir.

 

Yönetim Kurulu Tutanak Defteri

Madde 20

            Alınan kararların yazıldığı defterdir. Her toplantı tarih ve sıra numarası ile yazılır. Her karar sıra numarası ile gösterilir. Yönetim kurulu üyelerince kararlar ve karşı oylar gerekçesiyle yazılır, imzalanır. Her yıl için yeniden hazırlanır.

 

Etkinlik Programı

Madde 21

            Kulübün/Topluluğun bütçesi ile ilişkilendirilmiş, yıl içinde yapılacak etkinlikler, etkinliklerin yaklaşık tarihleri, etkinliğin yönergede ilişkisi olan amacı, etkinlikten yararlanacak üye sayısı, etkinlikten yararlanacak öğrenci ve personel sayısı, etkinliğin fiziksel maliyeti, gerek duyulan destek vb. bilgileri içeren programdır.

            Kulüp/Topluluk, bütçesini öngörülen zaman da teslim etmediği takdirde yıl içinde yapacağı etkinlikleri dondurulur. Oda ve malzemeleri idarenin uygun gördüğü başka bir kulübe devredilir.

 

Etkinlik Raporu

Madde 22

            Etkinlik programında yer alan etkinliklerin, hedeflerin ve gerçekleşmelerinin, hedeflenen/gerçekleşen farklılığın nedenlerinin, gerçekleştirilemeyen etkinliklerin nedenlerinin, programda yer almadığı halde gerçekleştirilen etkinliklerin program kapsamındaki bilgilerinin yer aldığı rapordur. Etkinlik raporları 7 gün içerisinde Daire Başkanlığına verilecektir.

 

Gelen/Giden Evrak Defteri

Madde 23

Her yazışma, sıra numarası ve tarih verilerek, gelen/giden kurum/kişi, yazışmanın konusu bilgileri ile birlikte kaydedilir. Belgeler kayıt sırasında saklanır.

Bu defter aynı bilgileri içermek kaydıyla bilgisayarda tutulabilir.

 

Öğrenci Kulüplerinin/Topluluklarının Kapatılması

Madde 24

Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde Kulüpler Üst Kurulu karar ile Rektörlüğe öğrenci kulüp/topluluklarının faaliyetlerinin durdurulmasını teklif eder.

Kulüp/Topluluk etkinlikleri kapsamında, öğrenci kulüpleri/toplulukları kurulma ve çalışma ilkeleri yönergesine aykırı etkinliklerde bulunduğunun kesinleşmesi durumunda Daire Başkanlığının önerisi, Kulüpler Üst Kurulunun kararı ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

Bir akademik yılını doldurulmamış kulüpler topluluklar hariç; bir eğitim öğretim yılı içerisinde hiçbir faaliyet göstermeyen, etkinlik raporunu zamanında vermeyen kulüp/topluluk hakkında Daire Başkanlığının önerisi, Kulüpler Üst Kurulunun kararı ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

Performans Değerlendirme Kriterlerine göre Temmuz ayında bir önceki eğitim-öğretim yılının değerlendirmesi yapılması. Değerlendirme kriterleri puanlamasında 40’ın altında kalan kulüp/toplulukların kapatılması, en başarılı olan kulüp/topluluk belirlenmesi ve aşağıdaki kriterlere göre başarı belgeleri dağıtılması hakkında Daire Başkanlığının önerisi, Kulüpler Üst Kurulunun kararı ve Rektörlük onayına sunulur.

95-100 çok iyi kulüp/topluluk

95-85 pekiyi kulüp/topluluk

85-70 iyi kulüp/topluluk

70-40 orta kulüp/topluluk

Üye sayısı bir eğitim öğretim yılı içerisinde 20’ye ulaşmamış kulüp/topluluk Daire Başkanlığının önerisi, Kulüpler Üst Kurulunun kararı ve Rektörlük onayı ile kapatılır. Ancak bir akademik yılını doldurmamış kulüpler/topluluklar bu madde kapsamı içinde tutulmaz. Kapatılan Kulüp/Topluluk 1 yıl geçmeden açılamaz.

 

Yönergeyle Düzenlenmemiş Durumlarda

Madde 25

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Kulüp/Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlke ve Yöntemleri Çerçeve Yönergesinde düzenlenmemiş, öngörülmemiş durum ortaya çıktığında Kulüpler Üst Kurulunun karar verdiği biçimde davranılır.

 

Yürürlük

Madde 26

Bu yönerge Üniversite senatosunda görüşülüp kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 27

Bu yönergeyi Rektör yürütür.

 

 

DUYURULAR

Kulüp Sayfamızı Takip etme kararınızdan dolayı sizi kutluyoruz. Bu seçimle, daha bilinçli, daha coşkulu ve daha doyurucu bir yaşam sürme kararı aldınız. Hayatınızı şansa bırakmaktansa, seçimleriniz doğrultusunda yaşamayı, varsayımlar üzerine kurmak yerine, tasarlayarak yaşamayı seçtiniz. bu kararınızdan dolayı sizi ALKIŞLIYORUZ...

SDÜ İLETİŞİM KULÜBÜ YÖNETİMİ

 

 

RAHMETLE ANIYORUZ !!!

KULÜBÜMÜZÜN KURUCU ÜYELERİNDEN ve YÖNETİM KURULUNDA BULUNAN KARDEŞİMİZ, DAVA ARKADAŞIMIZI YAKIN BİR ZAMAN ÖNCE KAYBETTİK. MEKANIN CENNET OLSUN. SAHİPSİZ DEĞİLSİN, DUALARIMIZ HER ZAMAN SENİNLE.BİZ SENİ ASIL SAHİBİNE İADE ETTİK

İLETİŞİM KULÜBÜ YÖNETİMİ...

 

Faaliyet Planlarımıza ve Etkinlik Takvimimize "E-FAALİYET" Menümüzden ve Doküman Arşivinden Ulaşabilirsiniz...  

 

Yaptığımız Faaliyetlere İlişkin Fotoğraflarımız Yüklenmektedir.. Fotoğraflarımıza " ARŞİV - Resimler " Menümüzden Ulaşabilirsiniz.

 

 

ÜYELİK İÇİN:

ZİYARETÇİ SAYISI

Sayaç, tr.web-counter.net

 

               BİZİ TAKİP EDİN

 

ip adresi